Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Υποστήριξη Ανάγνωσης, Γραφής & Ορθογραφημένης Γραφής από τους Η/ΥΓενικά, η χρήση της πληροφορικής μπορεί να αυξήσει την σχολική και μη επίδοση ενός ατόμου με δυσλεξία όσον αφορά την γραφή, την ανάγνωση και τη μάθηση με αρκετούς τρόπους, όπως (Πόρποδας, 2003, σ.102):

  1.   με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πληκτρολόγιο
  2.   με την χρήση προγραμμάτων διόρθωσης της ορθογραφίας
  3.   με την εφαρμογή προγραμμάτων διδακτικού υλικού και
  4.   με την ευρύτερη χρήση του Η/Υ ως βοήθημα για τη μάθηση.

 Υπάρχουν τρεις τρόποι σύμφωνα με την J. Day (1995) με τους οποίους οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στη μάθηση:
  1. απομακρύνοντας τα "φυσικά" εμπόδια, δηλαδή κυρίως εμπόδια που έχουν σχέση με δυσκολίες κινητικότητας (physical access),
  2. παρουσιάζοντας τα μαθήματα με διαφορετικούς τρόπους (cognitive access),
  3. υποστηρίζοντας τους μαθητές σε ιδιαίτερους τομείς δυσκολιών (supportive access).
Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορεί να βοηθήσουν έμμεσα ή και άμεσα στην ένταξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στα σχολεία με τους εξής τρόπους:
  1. αυξάνοντας την γνώση τους και
  2. σταδιακά και την αυτοπεποίθησή τους,
  3. συνεπώς μειώνοντας τις προϋπάρχουσες διαφορές με τους συμμαθητές τους (Βλασσοπούλου & Παπαδημητρίου,χ.χ.).
Ο C. Singleton (1994) περιγράφει μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση στις απόψεις που αφορούν στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία μαθητών με δυσλεξία: "θεραπεία και μάθηση" από τη μία πλευρά και "πρόσβαση και υποστήριξη" από την άλλη. Ο ίδιος ο Singleton υιοθετεί μια πιο εκπαιδευτική προσέγγιση. Υποστηρίζει ότι τόσο η θεραπεία και η μάθηση όσο και η υποστήριξη και πρόσβαση των μαθητών είναι εξίσου σημαντικές. Γι’ αυτό η λέξη κλειδί για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιδιά με δυσλεξία είναι η λέξη "διαφοροποίηση". Οι ανάγκες του κάθε μαθητή διαφοροποιούνται και έτσι πρέπει να διαφοροποιείται και η αντιμετώπισή του.
Πιο συγκεκριμένα, ο υποστηρικτικός ρόλος των υπολογιστών στη στήριξη των μαθητών με δυσκολίες μάθησης κατευθύνεται στην διευκόλυνση της γραφής και της ανάγνωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget